Skip to main content

Helse, miljø og sikkerhet

Nidar har et høyt fokus på helse, miljø og sikkerhet.

HMS, eller helse, miljø og sikkerhet, er et satsingsområde for Nidar. Gjennom bevisst arbeid med disse temaene kan vi gjøre Nidar til en enda bedre arbeidsplass. Det er viktig for at vi som bedrift skal nå våre mål.

Gjennom arbeid med helse, miljø og sikkerhet jobber godterileverandøren for å forebygge skader og bidra til god helse og trivsel blant medarbeiderne.

Fjerner ensidig arbeid

- Vi jobber kontinuerlig med å fjerne tungt og ensidig arbeid i fabrikken, og har gjort store HMS-investeringer de siste årene. Maskiner har erstattet oppgaver som tidligere ble gjort for hånd. Det gir resultater i form av bedre helse og lavere fravær, forteller Bente Resell, som leder Nidars HMS-avdeling.

- Nå tar roboter de tyngste løftene. En mer automatisert produksjon gjør at medarbeiderne får mer variert arbeid med færre repetisjoner av samme oppgave. Målet vårt er at ingen skal bli syk eller skade seg av å jobbe på en sjokoladefabrikk, sier hun.
Sykefraværet i Nidar er redusert de siste årene og ligger i dag på 8,1 prosent (2012). Tallene har gradvis gått nedover de siste årene, og målet er at sykefraværet skal reduseres ytterligere.

Nidar er en IA-bedrift og har undertegnet avtalen om et inkluderende arbeidsliv. Og de ansatte i Nidar trives på jobb. Det viser medarbeiderundersøkelsene som gjennomføres regelmessig. Et annet godt bevis på høy trivsel er at det er få som sier opp stillingene sine. HMS-avdelingen gjennomfører en rekke ulike trivselstiltak som skidag, gratis frukt, fotballkamper på Lerkendal, juletrefest, bedriftsavtale om trening i helsestudio, felles- og avdelingssamlinger og kulturaktiviteter. I tillegg har bedriftsidrettslaget en rekke tilbud.

Samdig med innsatsen for å redusere sykefraværet og øke trivselen, satser Nidar også mye på å redusere antall skader i fabrikk. Antall skader i fabrikk måles i H-verdi. Ved utgangen av 2012 lå H-verdien på 3,2. Skadeforebyggende arbeid har høy prioritet, og målet er at ingen skal skade seg på Nidar.

Miljøarbeid

Nidar belaster det ytre miljøet i liten grad. Ikke desto mindre setter vi oss ambisiøse miljømål og er strengere mot oss selv enn hva myndighetene pålegger oss. Nidar har som mål å:

  • redusere energiforbruket, forbruket av vann og avfall
  • redusere feilproduksjon

For å nå disse målene, jobber vi systematisk med miljøholdningene til hver enkelt ansatt og det legges til rette slik at gode holdninger kan omsettes i praktisk handling.

Satser på ENØK

De siste par årene har Nidar jobbet aktivt med å iverksette en rekke ENØK-tiltak.

- Gjennom energiledelse og en rekke prosesstekniske forbedringer knyttet til bruk av energi og vann, samt overgang fra olje til gass, har vi redusert Nidars utslipp av klimagasser betraktelig, forteller Robert Hjelmstad, vedlikeholdssjef i Nidar.

Siden 2003 har Nidar gjennomført viktige investeringer i energisparende og miljøvennlige tiltak. Blant annet er det ved flere produksjonsanlegg tatt i bruk teknologi for varmegjenvinning. Det er også innført tidsregulatorer og bevegelsessensorer som har gitt bedre styring av energiforbruket.

Siden 2003 har Nidar investert fem millioner kroner i miljøteknologi og oppnådd nærmere 18 prosent redusert strømforbruk og hele 70 prosent redusert vannforbruk. Vannforbruket er kraftig redusert gjennom mer bevisst bruk og ved å investere i en lukket vannsløyfe som gjør det mulig å resirkulere vann som brukes til nedkjøling.
 - Samlet har disse vanntiltakene gitt en innsparing på 145 000 kubikkmeter vann i året.

Den strømmen Nidar sparer årlig tilsvarer energiforbruket til 247 eneboliger, forklarer Hjelmstad.
 – Vi synes det er positivt å kunne redusere forbruket av energi og vann, samt utslippene av klimagasser og skadelige avgasser ved fabrikken, understreker vedlikeholdssjefen.

Enøk-tiltakene fortsetter, og Nidar har forpliktet seg til å redusere energiforbruket i fabrikk med ytterligere 4,7 GWh frem mot 2013.